Ukazovatele zadlženosti

UKAZOVATELE ZADLŽENOSTI

Ukazovatele zadlženosti poskytujú informácie o zadlženosti firmy a rozsahu cudzieho kapitálu, ktorý používa na financovanie svojej činnosti.

Pri vysokej zadlženosti výhodou je , že cudzí kapitál je lacnejší ako vlastný.

Úroky z cudzieho kapitálu znižujú daňovú zaťaženosť podniku, nakoľko úrok je súčasťou nákladov, ktoré znižujú zisk (daňový štít). Na druhej strane, nevýhodou je, že má vyššie riziko splácania dlhov.

Pri nízkej zadlženosti firma používa viac vlastného kapitálu, ktorý je drahší.  Výhodou však je, že sa stáva finančne stabilnou a nezávislou.

Cudzí kapitál by nemal prekročiť 70% celkového kapitálu.

V programe sledujeme tieto ukazovatele zadlženosti:

  •  celková zadlženosť aktív
  •  ukazovateľ zadlženosti
  •  finančná páka
  •  úverová zadlženosť aktív
  •  úrokové krytie

CELKOVÁ ZADLŽENOSŤ AKTÍV

je základným ukazovateľom zadlženosti. Pri jej posudzovaní je potrebné zabezpečiť schopnosť splácať úroky, ktoré z dlhov plynú. Vhodné je porovnávať sa s konkurenciou.

Výpočet celkovej zadlženosť aktív
= CZdr / M *100

Skratky
CZdr
= Cudzie zdroje
M = Majetok resp. Celkové aktíva

Ukazovateľ  nám udáva, koľko percent z celkového majetku firmy tvoria cudzie zdroje. Doporučená hodnota celkovej zadlženosti aktív sa pohybuje medzi 30-60%. Pri jej posudzovaní treba brať do úvahy schopnosť splácať úroky, ktoré z dlhov plynú.

UKAZOVATEĽ ZADLŽENOSTI

vypovedá o výške cudzích zdrojov na jednotku vlastného imania.

Výpočet ukazovateľa zadlženosti
= CZdr / VI *100

Skratky
CZdr
= Cudzie zdroje
VI = Vlastné imanie

Tento ukazovateľ má banka pod lupou pri požiadavke podniku o obchodný úver. Ukazovateľ zadlženosti signalizuje, do akej miery by mohli byť ohrozené splátky  veriteľov. Za  prijateľnú hodnotu v rozvinutých krajinách Európy sa považuje 1/3 vlastných zdrojov a 2/3 cudzích zdrojov.

FINANČNÁ PÁKA

je ukazovateľom, ktorý vypovedá o tom, akú časť aktív tvorí vlastný kapitál spoločnosti, resp. koľkokrát je celkový kapitál väčší ako vlastné imanie. Za hornú prijateľnú hodnotu v trhovo rozvinutých krajinách Európy sa považuje podiel  1/3 vlastných zdrojov a 2/3 cudzích zdrojov.

Výpočet finančnej páky
= M / VI 

Skratky
M
= Majetok resp. Celkové aktíva
VI = Vlastné imanie

Hodnota finančnej páky sa zvyšuje, ak rastie pomer cudzích zdrojov vo firme. Podnik, ktorý má stabilné plánované a ľahko predvídateľné zisky a tržby si môže dovoliť vyššiu finančnú páku, ako podnik, ktorý len ťažko predvída svoj zisk a príliv tržieb.

ÚVEROVÁ ZADLŽENOSŤ AKTÍV

udáva akou časťou bankových úverov je krytý celkový majetok podniku. Pri posudzovaní tohto ukazovateľa nás zaujíma, aký je jeho vývoj v časovom slede. Nakoľko bankové úvery sú súčasťou cudzieho kapitálu, ich  hodnota by mala byť menšia ako 50%.

Výpočet úverovej zadlženosti aktív
= (DBU+KBU) / M * 100 

Skratky
DBU
 = Dlhodobé bankové úvery
KBU = Krátkodobé bankové úvery
M = Majetok resp. Celkové aktíva

Náklady spojené so získaním bankového úveru sú závislé aj na dobe jeho splatnosti. Čím je doba splatnosti úveru dlhšia, tým vyššiu cenu za neho musí užívateľ zaplatiť. Z tohto hľadiska vychádzajú najlacnejšie bežné bankové úvery. Každej firme by malo záležať na  optimálnej finančnej štruktúre, pretože rozhoduje o výške nákladov na kapitál.

ÚROKOVÉ KRYTIE

vyjadruje schopnosť firmy hradiť cenu bankových úverov zo zisku. Je jedným z kritérií pri rozhodovaní o čerpaní úveru. Doporučená hodnota pre úrokové krytie je minimálne na úrovni 1. Ak je nižšia, nemá dostatok zisku na splácanie úrokov.

Výpočet úrokového krytia
= (NU + VHpredD) / NU 

Skratky
NU
 = Nákladové úroky
VHpredD = výsledok hospodárenia pred zdanením

Úrokové krytie v praxi predpokladá, že  časť zisku vyprodukovaná cudzím kapitálom by mala stačiť na pokrytie nákladov za vypožičaný kapitál. V prípade,  že na zaplatenie úrokov by bolo treba použiť celý zisk, pre podnik by to bola veľmi nežiadúca situácia. Neostali by prostriedky  na rozvoj podniku, ani na vyplatenie podielov pre akcionárov.

Pomáham podnikateľom a manažérom tipmi a radami ako zhodnotiť finančnú kondíciu firmy. Vďaka tejto stratégii ľahšie riešia ekonomické rozhodovacie procesy firmy.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *