Ukazovatele rentability

Sú zostavené ako pomer výsledku hospodárenia vo vzťahu k určitému základu (majetku, vlastnému kapitálu a pod.).

Hodnoty ukazovateľov rentability by mali byť v súlade so snahou maximalizovať efektívnosť podnikania pokiaľ možno čo najvyššie.  Záporná hodnota znamená stratu časti hodnoty vloženého kapitálu. Úroveň vývoja ukazovateľov rentability ovplyvňujú pomerové ukazovatele likvidity, aktivity a zadlženosti. Pre objektívnejšie posúdenie stavu ukazovateľov je  vhodné porovnanie s podnikateľským prostredím v rovnakej oblasti podnikania.

V programe sledujeme tieto ukazovatele rentability:

  •  rentabilita vlastného imania ROE
  •  rentabilita aktív ROA
  •  rentabilita tržieb ROS
  •  podiel pridanej hodnoty v tržbách
  •  podiel EBIDTA v tržbách

RENTABILITA VLASTNÉHO IMANIA ROE(Return of Equity)

je ukazovateľ, ktorý vypovedá o percentuálnej výške zhodnotenia vlastného kapitálu. resp. o zhodnotení finančných prostriedkov majiteľov, vložených do podnikania. Dynamika ukazovateľa by mala byť vyššia ako dynamika celkového kapitálu.

Výpočet rentability vlastného imania
= VH / VI * 100
 

Skratky
VH
= Výsledok hospodárenia po zdanení
VI = Vlastné imanie

Pre majiteľa firmy (investora) je dôležité, aby ukazovateľ ROE bol percentuálne vyšší než úroky, ktoré by inkasoval  pri inej forme investovania.

RENTABILITA AKTÍV ROA (Return on Assets)

informuje o efektívnosti využívania celkového majetku podniku. Neberie do úvahy zdroj jeho financovania. Hodnota tohto ukazovateľa by mala prevyšovať náklady spojené s vlastnením tohto majetku.

Výpočet rentability aktív
= VH / M * 100

Skratky
VH
= Výsledok hospodárenia po zdanení
M = Majetok resp. Celkové aktíva

Z dlhodobého hľadiska by sa hodnota mala pohybovať nad výnosnosťou nízkorizikových aktív (štátne dlhopisy, úroky v bankách).

RENTABILITA TRŽIEB ROS (Return on Sale)

charakterizuje trhovú úspešnosť firmy a vyjadruje podiel zisku na 1 € tržieb. Je základným kritériom umiestnenia kapitálu investorov. Na vývoj trendu ukazovateľa rentability tržieb má vplyv predovšetkým zmena ceny, zmena nákladov, výška tržieb a zmena štruktúry predávaného sortimentu.

Výpočet rentability tržieb
= VH / T * 100 

Skratky
VH
= Výsledok hospodárenia po zdanení
T   = Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov

Trhová úspešnosť je podmienená mnohými faktormi, medzi nimi skutočná hodnota výrobkov či služieb nemusí byť vždy rozhodujúca. Významnú úlohu tu zohráva aj marketingová stratégia, cenová politika, reklama, módne vplyvy, nálady verejnosti, politika štátu a iné.

PODIEL PRIDANEJ HODNOTY V TRŽBÁCH

informuje o schopnosti  firmy tvoriť vyššiu hodnotu výkonov ako je hodnota nakupovaných vstupov t.j. nákupná cena tovaru, materiálu, energie a služieb.

Výpočet podielu pridanej hodnoty v tržbách
= PH / T * 100

Skratky
PH
= Pridaná hodnota
T = Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov

Detailnejšia analýza pridanej hodnoty predstavuje dôležitú súčasť analyzovania výsledku hospodárenia ako významného faktora, ktorý ovplyvňuje  rentabilitu činnosti firmy.

 PODIEL EBITDA V TRŽBÁCH

vyjadruje prevádzkovú výkonnosť spoločnosti. Ukazovateľ je uprednostňovaný pred výsledkom hospodárenia.

Výpočet podielu EBITDA v tržbách
=  (VHpredD+NU+ODPISY) / T * 100

Skratky
VHpredD
= Výsledok hospodárenia pred zdanením
NU = Nákladové úroky
ODPISY = Odpisy
T = Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov

Je kľúčovým ukazovateľom, pretože EBITDA nezávisí od odpisovej politiky, štruktúry financovania firmy a od výšky daní. Je základným meradlom pre porovnávanie firiem v medzinárodnom meradle.

Ďalšie informácie na Du PONT rozklad ROE

Pomáham podnikateľom a manažérom tipmi a radami ako zhodnotiť finančnú kondíciu firmy. Vďaka tejto stratégii ľahšie riešia ekonomické rozhodovacie procesy firmy.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *