Ukazovatele likvidity

UKAZOVATELE LIKVIDITY

Patria medzi najčastejšie používané ukazovatele zo skupiny pomerových ukazovateľov.
Sú súhrnom všetkých likvidných prostriedkov, ktoré má k dispozícii na úhradu svojich splatných záväzkov.
Ukazovatele likvidity sú ovplyvnené primeraným a pravidelným prítokom peňažných prostriedkov a tiež štruktúrou majetku.

Riadenie ukazovateľov likvidity  má významný dopad  na ekonomiku firmy.

Nízka likvidita spôsobuje
– problémy so splácaním záväzkov
– brzdí podnikové zámery
– znižuje kredit firmy a kazí image firmy

Vysoká likvidita poukazuje na
– neefektívne využitie peňažných prostriedkov
– nízku úroveň investícií

Prebytočné finančné zdroje sa dajú použiť na investovanie do cenných papierov, majetkových podielov, skoršiu úhradu dodávateľom, vzdelávaniu pracovníkov, podpore predaja výrobkov a pod. Ak firma má nadbytočné finančné zdroje a nemá príležitosti na investovanie, mala by zvážiť možnosť uloženia finančných prostriedkov  na termínovaný účet v banke.

V programe sledujeme tieto ukazovatele likvidity:

  • pohotová likvidita
  • bežná likvidita
  • celková likvidita
  •  čistý pracovný kapitál

 

POHOTOVÁ LIKVIDITA

dáva do pomeru krátkodobý majetok  bez zásob a pohľadávok s krátkodobým cudzím kapitálom.

Výpočet pohotovej likvidity
= (FU+KFM) / (KZAV+KBU+KFV+ČRP)

Skratky
FU = stav hotovosti a na finančných účtoch bez viazanosti
KFM = krátkodobý finančný majetok
KZAV = krátkodobé záväzky
KBÚ = krátkodobé bežné úvery
KFV = krátkodobé finančné výpomoci
ČRP  = časové rozlíšenie pasív

Ukazovateľ nám hovorí, akú časť splatných záväzkov je firma schopná zaplatiť zo svojho finančného majetku ihneď. Prijateľná teoretická hodnota pohotovej likvidity sa pohybuje  v rozmedzí hodnôt  0,2-0,5. Vysoké hodnoty ukazovateľa svedčia o neefektívnom využívaní finančných prostriedkov. Ak peniaze vo firme nie sú efektívne zhodnocované, minimálne treba zvážiť možnosť uloženia finančných prebytkov na termínovaných účtoch v banke.

 

BEŽNÁ LIKVIDITA

dáva do pomeru krátkodobý majetok bez zásob s krátkodobým cudzím kapitálom.

Výpočet bežnej likvidity
= (FU+KFM+KPOH+ČRA) / (KZAV+KBU+KFV+ČRP) 

Skratky
FU = stav hotovosti a na finančných účtoch bez viazanosti
KFM = krátkodobý finančný majetok
KPOH = krátkodobé pohľadávky
ČRA = časové rozlíšenie aktív
KZAV = krátkodobé  záväzky
KBÚ = krátkodobé bežné úvery
KFV = krátkodobé finančné výpomoci
ČRP = časové rozlíšenie pasív 

Odporúčané teoretické hodnoty pre ukazovateľ sú 1,0 – 1,5. Bežná likvidita je ovplyvňovaná  štruktúrou pohľadávok (nedobytné pohľadávky). Pri spresňovaní výpočtu berieme do úvahy aj túto zmeny štruktúry. Príliš vysoké hodnoty bežnej likvidity svedčia o neefektívnom využívaní finančných prostriedkov.

 

CELKOVÁ LIKVIDITA

vyjadruje schopnosť firmy uhrádzať svoje krátkodobé dlhy prostredníctvom krátkodobého majetku. Ukazovateľ signalizuje, či má firma dostatok krátkodobých prostriedkov na financovanie bežnej prevádzky.

Výpočet celkovej likvidity
= (FU+KFM+KPOH+ZAS+ČRA) / (KZAV+KBU+KFV+ČRP)

Skratky
FU = stav hotovosti a na finančných účtoch bez viazanosti
KFM = krátkodobý finančný majetok
KPOH = krátkodobé pohľadávky
ZAS = zásoby
ČRA = časové rozlíšenie aktív
KZAV = krátkodobé záväzky
KBÚ = krátkodobé bežné úvery
KFV = krátkodobé finančné výpomoci
ČRP  = časové rozlíšenie pasív 

Optimálne teoretické hodnoty pre ukazovateľ predstavujú interval od 2,0 – 2,5. Celková likvidita je ovplyvňovaná štruktúrou zásob (nepredajné zásoby) a štruktúrou pohľadávok (nedobytné pohľadávky). Pri spresňovaní výpočtu berieme do úvahy aj tieto zmeny štruktúry.

 

ČISTÝ PRACOVNÝ KAPITÁL

udáva schopnosť vytvoriť z vlastnej hospodárskej činnosti finančné prebytky, ktoré je možné použiť k financovaniu bežných potrieb.

Pre jeho výpovednú hodnotu o voľných finančných prostriedkoch ho zaraďujeme k ukazovateľom likvidity.

Výpočet čistého pracovného kapitálu
= (FU+KFM+KPOH+ZAS+ČRA)- (KZAV+KBU+KFV+ČRP) 

Skratky
FU = stav hotovosti a na finančných účtoch bez viazanosti
KFM = krátkodobý finančný majetok
KPOH = krátkodobé pohľadávky
ZAS = zásoby
ČRA = časové rozlíšenie aktív
KZAV = krátkodobé záväzky
KBÚ = krátkodobé bežné úvery
KFV = krátkodobé finančné výpomoci
ČRP =  časové rozlíšenie pasív 

Ak má  byť firma likvidná, musí mať potrebnú výšku relatívne voľného kapitálu, čo znamená prebytok krátkodobých likvidných aktív nad krátkodobými zdrojmi, teda jeho hodnota by mala byť kladná.

Pomáham podnikateľom a manažérom tipmi a radami ako zhodnotiť finančnú kondíciu firmy. Vďaka tejto stratégii ľahšie riešia ekonomické rozhodovacie procesy firmy.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.