Ukazovatele aktivity

UKAZOVATELE AKTIVITY

Ukazovatele aktivity patria do skupiny pomerových ukazovateľov. S ich pomocou sa dá zistiť, , či je veľkosť jednotlivých druhov aktív  ( majetku ) súvahy v pomere k súčasným alebo budúcim hospodárskym aktivitám ( tržby) podniku primeraná.


Ukazovatele aktivity merajú schopnosť podniku efektívne hospodáriť so svojím majetkom, resp. aktívami.  Ak ich má viac než je účelné, vznikajú mu zbytočné náklady a tým si znižuje zisk. Na druhej strane nedostatok majetku má za následok nízky objem výroby a podnik prichádza o tržby.

Pre objektívnejšie posúdenie daného stavu ukazovateľov aktivity  je dôležité okrem porovnania trendov za určité obdobie, aj porovnanie s konkurenčnými podnikmi.

V programe sledujeme tieto ukazovatele aktivity:

  •  doba obratu aktív
  •  doba obratu zásob
  •  doba splatnosti KPOH
  •  doba splatnosti KPOH z obch. styku
  •  doba splatnosti KZAV
  •  doba splatnosti KZAV z obch. styku
  •  obrat aktív
  •  obratový cyklus peňazí

DOBA OBRATU AKTÍV

je ukazovateľ, ktorý vyjadruje počet dní za ktoré sa aktíva podniku obrátia v tržbách.

Výpočet doby obratu aktív
= (M / T) * počet dní v období 

Skratky
M
= Majetok
T = Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov

Ak je doba obratu príliš dlhá ( viac ako 365 dní ) alebo vyššia ako v konkurenčných podnikoch, mali by sa zvýšiť tržby, alebo uvažovať o ďalšom využití aktív alebo jeho odpredaji.

DOBA OBRATU ZÁSOB

vypovedá o tom, koľko dní trvá jedna obrátka zásob v dňoch.

Výpočet doby obratu zásob
= ( ZAS / T ) * počet dní v období

Skratky
Z
= Zásoby
T = Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov

 Pri nízkej obratovosti zásob sa dá usudzovať, že firma má neproduktívne zásoby. V nich sú umŕtvené finančné prostriedky, ktoré znamenajú nadbytočné finančné náklady. 

DOBA SPLATNOSTI KRÁTKODOBÝCH POHĽADÁVOK

vyčísľuje, koľko dní v priemere trvá, kým dôjde k inkasu od vzniku nároku na platbu.

Výpočet doby splatnosti krátkodobých pohľadávok
= (KPOH / T) * počet dní v období

Skratky
KPOH
= Krátkodobé pohľadávky
T = Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov

 Čím je doba splatnosti pohľadávok dlhšia, tým sú vyššie požiadavky na obchodný úver a z toho vyplývajú vyššie náklady. Pre spresnenie výpočtu ukazovateľa je treba poznať výšku krátkodobých nedobytných pohľadávok, pretože nadhodnocujú reálnu dobu inkasa.

DOBA SPLATNOSTI KRÁTKODOBÝCH POHĽADÁVOK Z OBCHODNÉHO STYKU

vyjadruje priemernú dobu, počas ktorej sú financovaní, spravidla bezúročne, odberatelia.

Výpočet doby splatnosti KPOH z obch. styku
=
KPOH z obch. styku / T * počet dní v období

Skratky
KPOH z obch. styku
= Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku
T = Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov

Vysoký ukazovateľ doby inkasa pohľadávok z obchodného styku môže poukazovať na problematické portfólio odberateľov so zlou platobnou morálkou. Ak je takýto trend dlhodobý, mala by firma uvažovať o opatreniach na zrýchlenie inkasa svojich pohľadávok.

DOBA SPLATNOSTI KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV

vyjadruje splatnosť všetkých krátkodobých záväzkov v dňoch, t.j. doby od vzniku záväzku po jeho úhradu.

Výpočet doby splatnosti KZAV
= KZAV / T * počet dní v období 

Skratky
KZAV
= Krátkodobé záväzky
T = Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov

Je vhodné porovnať  vlastnú platobnú disciplínu s disciplínou odberateľov. Príliš veľký rozdiel medzi dobami splatnosti  vypovedá o nekonsolidovaných hospodárskych vzťahoch, čo má za následok spomalenie peňažných tokov v ekonomike. 

DOBA SPLATNOSTI KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV Z OBCHODNÉHO STYKU

vyjadruje priemernú dobu od vzniku záväzku po jeho zaplatenie.

Výpočet doby splatnosti KZAV z obch. styku
= KZAV z obch. styku / T * počet dní v období 

Skratky
KZAV z obch. styku
= Krátkodobé záväzky z obchodného styku
T = Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov

V takomto prípade ide o obchodný úver poskytnutý zo strany dodávateľa, resp. veriteľa. Vyššie hodnoty môžu naznačovať neschopnosť splácať dlhy, alebo špekulácie v zmysle držby likvidných prostriedkov na získanie dodatočných výnosov.

OBRAT AKTÍV

udáva, koľkokrát sa aktíva obrátia v ročných tržbách, čiže koľkokrát sú tržbami obnovené.

Výpočet obratu aktív
= T / M 

Skratky
T
= Tržby z predaja služieb, tovaru a vlastných výrobkov
M = Majetok firmy, resp. celkové aktíva

Všeobecne platí, že čím vyššia hodnota ukazovateľa, tým lepšie. Minimálne doporučená hodnota ukazovateľa je 1. Táto hodnota však býva ovplyvňovaná príslušnosťou k určitému odvetviu v národnom hospodárstve. Nízka hodnota znamená neefektívne využitie majetkovej vybavenosti firmy.

OBRATOVÝ CYKLUS PEŇAZÍ

sleduje spôsob financovania prevádzkovej činnosti podniku.

Výpočet obratového cyklu peňazí
=
DO_ZAS + DS_KPOHobch – DS_KZAVobch

Skratky
DO_ZAS
= Doba obratu zásob
DS_KPOHobch = Doba splatnosti krátkodobých pohľadávok z obch. styku
DS_KZAVobch = Doba splatnosti krátkodobých záväzkov z obchodného styku

Čím je kratší obratový cyklus peňazí, tým je menšia potreba čistého pracovného kapitálu.

Cesty skracovania obratového cyklu peňazí
– skrátenie doby obratu zásob
– skrátenie doby inkasa krátkodobých pohľadávok
– predĺženie dodávateľského úveru

O efektívnosti financovania prevádzky sa viacej dozviete v článku modelovanie obratového cyklu peňazí.

Pomáham podnikateľom a manažérom tipmi a radami ako zhodnotiť finančnú kondíciu firmy. Vďaka tejto stratégii ľahšie riešia ekonomické rozhodovacie procesy firmy.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.