Predikčné modely – systémy včasného varovania

PREDIKČNÉ MODELY

Snaha včas rozpoznať začínajúce príčiny nestability v podniku a predísť ich prudkému štádiu, viedla k vzniku predikčných modelov. Prognóza vývoja finančnej situácie je založená na hodnotení doterajších výsledkov firmy. Sú v nich obsiahnuté príznaky ďalšieho vývoja.
Predikčné modely umožňujú s primeranou spoľahlivosťou zaradiť podnik medzi  prosperujúce, resp. neprosperujúce podniky.

Podrobnú rekapituláciu bodovania a hodnotenia jednotlivých modelov vám umožní ukážka z programu ANALYST. Zároveň vám umožní sledovať, ako sa predikčné modely v hodnotení firmy zhodujú a akú majú výpovednú hodnotu.

Pozrite si ukážku  Bonitné a bankrotové modely

 

ANALYST obsahuje tieto predikčné modely:

  • Králičkov rýchly test
  • Altmanov Z-score
  • Index bonity
  • Index IN05

 

KRÁLIČKOV RÝCHLY TEST

s dobrou vypovedacou schopnosťou vyhodnotí analyzovanú firmu pomocou štyroch ukazovateľov:

  • kvóta vlastného kapitálu
  • doba splácania dlhu

Ukazovatele charakterizujú finančnú stabilitu a solventnosť firmy.

  • podiel Cash-flow na tržbách
  • rentabilita celkového kapitálu ROA

Ukazovatele analyzujú výnosovú situáciu firmy.

Ohodnotenie  firmy sa stanoví priradením bodov za každý ukazovateľ podľa tabuľky. Výsledná známka je ich jednoduchým aritmetickým priemerom a ihneď poukazuje na trend ekonomiky podniku za hodnotené obdobia.

 

ALTMANOV Z-SCORE

je ďalšou z metód systémov včasného varovania a  zahŕňa päť ukazovateľov.

Výpočet Z-score
= 0,717 x A + 0,847 x B + 3,107 x C + 0,420 x D + 0,998 x E
 

Skratky
A = ČPK / Celkové aktíva
B = Nerozdelený zisk / Celkové aktíva
C = (Zisk pred zdanením a úroky) / Celkové aktíva
D = Trhová hodnota vlastného kapitálu / Cudzí kapitál
E = Tržby / Celkové aktíva

Po dosadení jednotlivých hodnôt ukazovateľov vypočítame Z-score, ktoré podľa klasifikačnej schémy zaradí podnik do jednej z troch možných kategórií. Na základe analýzy v jednotlivých rokoch je ihneď vidieť, aká je jeho tendencia na najbližšie obdobie.

 

INDEX BONITY

pracuje so šiestimi pomerovými ukazovateľmi.

Výpočet indexu bonity IB
= 1,5 x A + 0,08 x B + 10 x C + 5 x D + 0,3 x E + 0,1 x F

Skratky
A = Cash flow / Cudzie zdroje
B = Celkové aktíva / Cudzie zdroje
C = Zisk pred zdanením / Celkové aktíva
D = Zisk pred zdanením / Celkové výkony
E = Zásoby / Celkové výkony
F = Celkové výkony / Celkové aktíva

Podnik, ktorý má hodnotu IB menšiu ako nula, speje k bankrotu. Čím je dosiahnutý IB  väčší, tým  je prognóza finančnej situácie podniku lepšia.

 

INDEX IN05

umožňuje posúdiť finančnú výkonnosť podniku. Je vytvorený podľa testov z dát priemyselných podnikov z roku 2004.

Výpočet indexu IN05
= 0,13 x A + 0,04 x B + 3,97 x C + 0,21 x D + 0,09 x E

Skratky
A
= Aktíva / Cudzí kapitál
B = EBIT / Nákladové úroky
C = EBIT / Celkové aktíva
D = Celkové výnosy / Celkové aktíva
E = Obežné aktíva / Krátkodobé záväzky a úvery

Podobne ako pri predchádzajúcich metódach prognózovania, výsledný ukazovateľ zaradí podnik do klasifikačnej schémy, z ktorej jednoznačne vyplýva aká je finančná budúcnosť podniku.

Pomáham podnikateľom a manažérom tipmi a radami ako zhodnotiť finančnú kondíciu firmy. Vďaka tejto stratégii ľahšie riešia ekonomické rozhodovacie procesy firmy.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.