Obchodné podmienky

Licenčné podmienky na softvér ANALYST

 

  Túto Licenčnú zmluvu s koncovým používateľom (ďalej len ako "Licencia") uzatvára spoločnosť EKONOMIX Soft, s.r.o. 072 31 Vinné č. 23, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, v oddieli Sro, vložke číslo 22112/V, IČO 44270 810 (ďalej len ako "Poskytovateľ") s oprávneným koncovým používateľom (ďalej len ako "Používateľ") softvéru ANALYST za nasledovných podmienok:

 1. Všeobecné podmienky: Táto zmluva predstavuje zmluvu medzi Poskytovateľom a Používateľom ohľadne licencovaného softvéru a nahrádza všetky predchádzajúce ústne alebo písomné vyhlásenia, zmluvy alebo dohody ohľadne licencovaného softvéru.
 2. Touto Licenčnou zmluvou udeľuje Poskytovateľ používateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“) za podmienok uvedených nižšie.
 3. Ako Používateľ ste uzavretím kúpnej zmluvy, kliknutím na „súhlasím“ alebo vykonaním akéhokoľvek kroku na stiahnutie, uloženie, nastavenie, inštaláciu, používanie softvéru vyjadrili svoj súhlas so všetkými podmienkami uvedenými v tejto zmluve.
 4. Podmienkou platnej licencie je úhrada odmeny za jej poskytnutie, pokiaľ nebolo dohodnuté písomne inak.
 5. Používateľom  sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá získala licenciu na  počítačový program ANALYST, patriaci spoločnosti EKONOMIX Soft, s.r.o.
 6. Licencia je vždy poskytnutá Poskytovateľom licencie aj keď Používateľ vstúpi do obchodného vzťahu s autorizovaným distribútorom.
 7. Predmetom licencie-softvérom sa chápe počítačový program ANALYST, všetky jeho verzie a kópie, návody a ostatné príslušenstvo, ktoré s ním boli dodané.
 8. Softvér je chránený zákonmi na ochranu autorských práv a medzinárodnými dohodami o autorských právach, ako i ďalšími zákonmi a dohodami o duševnom vlastníctve.
 9. Softvér je vytvorený ako súbor programu Microsoft Office Excel bez makier.
 10. Právo na používanie softvéru nezahŕňa právo používať program Microsoft Excel.
 11. Poskytovateľ si zachová všetky autorské práva a ďalšie práva z duševného vlastníctva na licencovaný softvér a na všetky v budúcnosti vytvorené kópie licencovaného softvéru bez ohľadu na ich formu. S výnimkou prípadov, výslovne uvedených v tomto dokumente, Používateľovi nevznikajú žiadne ďalšie práva. Informácie o autorských právach Poskytovateľa  uvedené v licenčnom softvéri alebo akýchkoľvek jeho kópiách alebo iných zdrojoch nesmiete meniť ani odstraňovať.
 12. Používateľ nemá nárok na zmenu alebo úpravu softvéru v dôsledku zmien ekonomických alebo iných teórií, účtovných alebo iných  predpisov alebo zmien v programoch nutných na správne fungovanie licencovaného softvéru, ktoré sa uplatnia po dátume vydania verzie  programu.
 13. Poskytovateľ udeľuje Používateľovi nevýhradné právo najviac na taký počet inštalácii programu (používaní softvéru) na pevný disk počítača, na ktorý Používateľ získal od Poskytovateľa Licenciu a na dobu, za ktorú zaplatil príslušnú odplatu. Ak doba nie je výslovne v obchodnej ponuke (návrhu zmluvy) uvedená platí, že licencia je časovo neobmedzená. Používaním sa rozumie uchovávanie, načítanie, inštalácia, spúšťanie alebo zobrazovanie softvéru.
 14. Licencia na použitie licencovaného softvéru je nevýhradná a neprenosná.
 15.  Používateľ smie vytvoriť primeraný počet záložných kópií licencovaného softvéru.  Všetky takéto kópie musia byť používané iba povoleným spôsobom.
 16. Používateľ musí rešpektovať všetky technické požiadavky a obmedzenia softvéru, ktoré mu ho umožňujú aktivovať a používať len určitými spôsobmi, a nesmie sa ich pokúšať obchádzať.
 17. S výnimkou prípadov, výslovne uvedených v týchto podmienkach, nesmie Používateľ tento licencovaný softvér ako celok ani po častiach prenajímať, požičiavať, ďalej licencovať, predávať, prevádzať na iné osoby, rozširovať, meniť, prispôsobovať, zlučovať, prekladať, konvertovať do iného programovacieho jazyka, spätne analyzovať, dekompilovať, upravovať ani rozoberať, nesmie z neho ani z jeho častí vytvárať odvodené diela a nesmie žiadnej tretej strane povoliť takéto činnosti alebo takéto použitie licencovaného softvéru.
 18. Používateľ sa zaväzuje, že nebude meniť úroveň zabezpečenia akéhokoľvek prvku programu. Pod zmenou úrovne zabezpečenia sa rozumie predovšetkým sprístupnenie alebo zneprístupnenie prvku odomknutím, zamknutím, skrytím, odkrytím, zmenou alebo zrušením hesla. Je povolené zabezpečiť softvér vlastným heslom na otvorenie.
 19. Ak Používateľ nedodrží podmienky tejto zmluvy, vrátane podmienok zahrnutých formou odkazu, Poskytovateľ môže licenciu odobrať a odstúpiť od tejto zmluvy. V takom prípade musí Používateľ ihneď prestať používať softvér a zlikvidovať všetky jeho kópie. Nemá nárok na vrátenie zaplatených úhrad za licencie.
 20. Odmena/cena je určená v ponukových alebo iných obchodných materiáloch Poskytovateľa a nárok na ňu vzniká prijatím ponuky Používateľom. Prijatie je spravidla vykonané písomnou objednávkou, ale nevylučuje sa ani objednávka ústne, telefonicky, emailom alebo ináč.
 21. Ak Používateľ licenciu nevyužije vôbec alebo licenciu nevyužije sčasti, nemá právo na vrátenie dohodnutej odmeny alebo jej časti.
 22. Akýkoľvek prevod alebo iné poskytnutie Licencie, i v rámci sublicencie, tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa je neplatné.
 23. Licencovaný softvér je licencovaný v stave „ako je“, bez akýchkoľvek záruk alebo podmienok, či už výslovných alebo predpokladaných, medzi ktoré okrem iného patria záruky predajnosti, kvality alebo vhodnosti na určitý účel alebo záruky neporušenia akýchkoľvek práv, nárokov alebo záujmov, okrem iného vrátane práv z duševného vlastníctva.
 24. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody ani straty, ktoré vzniknú používaním softvéru. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo straty vyplývajúce z akejkoľvek chyby v softvéri alebo v ktoromkoľvek príslušenstve (resp. dokumentácii) vrátane náhodných škôd a škôd spôsobených neodbornou obsluhou produktu alebo počítača.
 25. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené chybnou interpretáciou výsledkov v softvéri. 
 26. Poskytovateľ nezaručuje, že funkcie obsiahnuté v tomto licencovanom softvéri splnia požiadavky používateľa alebo že bude tento licencovaný softvér fungovať bez prerušenia alebo chýb.
 27. Poskytovateľ nie je povinný vykonávať  údržbu a podporu používania licencovaného softvéru. Nemá povinnosť poskytovať aktualizácie, opravy ani podporu pre licencovaný softvér.
 28.  Ochrana práv a náhrada škody. V prípade porušenia tejto zmluvy má Poskytovateľ právo na úhradu spôsobenej škody vrátane ušlého zisku a vydanie bezdôvodného obohatenia.
 29.  Poskytovateľ je povinný vymeniť súbor, v ktorom je softvér zhmotnený, ak tento je  poškodený a nedá sa použiť (otvoriť). Uvedené právo sa týka prvého Používateľa licencovaného softvéru pri prvom použití.
 30. Iné ustanovenia zmluvy. Na používanie tohto softvéru je potrebné splniť technické požiadavky Poskytovateľa.
 31. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Uzavretím licenčnej zmluvy neodvolateľne súhlasíte s tým, aby sa akýkoľvek spor vrátane súdnych sporov súvisiaci s touto zmluvou alebo spoločnosťou Poskytovateľa riešili súdy Slovenskej republiky podľa ustanovení procesného práva Slovenskej republiky. I v  prípade, ak by kolízna norma slovenského práva odkazovala na použitie práva cudzieho alebo na príslušnosť iného ako slovenského súdu, tak sa tieto ustanovenia pre právne vzťahy založené touto licenčnou zmluvou nepoužijú. Táto zmluva sa neriadi dohovorom o zmluvách v oblasti medzinárodného predaja tovarov, ktorej uplatňovanie je výslovne vylúčené.  Bez ohľadu na uvedené, Používateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený uplatniť svoje práva i v súdnom konaní  v akejkoľvek jurisdikcii.
 32. Záverečné ustanovenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu licenčných podmienok.
 33. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto licenčnej zmluvy sú alebo sa v budúcnosti stanú neplatnými alebo nevykonateľnými, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich častí obsahu tejto licenčnej zmluvy, pokiaľ sa nestratil ich zmysel.
 34. Toto znenie licenčnej zmluvy nadobúda účinnosť dňa 24. októbra 2016 a platí do vydania nového znenia. Aktuálne znenie licenčnej zmluvy je zverejnené na internetovej stránke www. analyst.sk.