Zadávanie vstupných dát

 

Bez vstupných dát nie je možná finančná analýza. Z toho dôvodu venujeme pozonosť vypĺňaniu formulárov účtovných výkazov.

Úvodné menu programu

Úvodné menu programu

Z úvodného menu obrazovky sa presunieme pomocou tlačidiel V2013 resp. V2014 do formulárov účtovných výkazov.

Formulár účtovných výkazov

Formulár účtovných výkazov

Moduly obsahujú účtovné výkazy „Súvahu a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu“, podľa platných účtovných predpisov na rok 2013, resp. 2014.

Tlačidlá  A,P,V umožňujú rýchly presun na príslušnú časť účtovných výkazov:  

       tlačidlo A – Aktíva 
       tlačidlo P – Pasíva
       tlačidlo V – Výkaz ziskov a strát

Tlačidlo vás naviguje na kontrolu správnosti vstupných dát.

V každom module vytvárame databázu až 50 uzávierkových období postupne vpravo od položky
"STĹPEC DÁT" .

Do databázy okrem vlastnej firmy dopĺňame aj konkurenciu. Ich účtovné závierky môžete získať bezplatne z Registra účtovných závierok na www.registeruz.sk.

Vo formulároch účtovných výkazov vyplňte iba biele políčka. Modré políčka (výpočty) program doplní automaticky.

Názov obdobia „OBDOBIE“  zadajte v dĺžke maximálne 10 alfanumerických znakov.

Ak vykonávate finančnú analýzu nielen ročných období, položka „OBDOBIE“ by mala na jednoznačnú identifikáciu obsahovať aj počet mesiacov účtovného obdobia.

Prípadnú signalizovanú duplicitu odstránite zmenou názvu obdobia. Duplicitu program kontroluje v oboch moduloch súčasne.

Program je stavaný aj na analýzu mesačných, štvrťročných a polročných období. Položku „v mesiacoch“ preto program umožňuje zadávať celočíselne v intervale 1-24.

Ak je rozsah vstupných dát v účtovných výkazoch väčší ako 999 999 999 €, údaje zadajte v tisícoch €.

Kontrola účtovných výkazov

Kontrola účtovných výkazov

Po zadaní dát program kontroluje:

      platnosť vstupu numerických údajov 
      aktíva = pasíva 
      zisk zo súvahy = zisk z výsledovky.

Ak v príslušnom stĺpci účtovných dát KONTROLA1 a KONTROLA2 je  “OK”, kontrola prebehla v poriadku.
V opačnom prípade je potrebné hľadať chybu v dátach a opraviť.