Porovnávanie výkonnosti podniku

Benchmarking

Benchmarking je založený na porovnávaní pomerových ukazovateľov a ukazovateľov nákladovosti s konkurenčným prostredím resp. cieľmi, ktoré plánujeme dosiahnuť. 

 Pozrite si ukážku  Porovnanie skutočnosti s benchmarkom

Cieľ

CIEĽ porovnáva ukazovatele so stanovenými cieľmi. 

 Pozrite si ukážku  Porovnanie skutočnosti s cieľovými hodnotami

Predikcia

Predikcia na základe predikčných modelov predchádza bankrotu firmy a prognózuje budúci vývoj. 

Použité systémy včasného varovania:

  • Králičkov rýchly test
  • Altmanov Z–score
  • Index bonity
  • Index IN05

Rekapitulácia umožňuje sledovať, ako sa modely v hodnotení firmy zhodujú a akú majú výpovednú 
hodnotu.   Pozrite si ukážku  Predikčné modely

Ekonomický normál

Ekonomický normál na základe pravidiel vyhodnocuje intenzívny vývoj vo firme pomocou medziročných zmien vybraných položiek. 

 Pozrite si ukážku  Dynamika vývoja ekonomického normálu

Indexy

Ekonomické indexy porovnávajú a vyhodnocujú dynamiku nákladových a majetkových položiek s dynamikou tržieb (tržby za predaj tovarov, vlastnej výroby a služieb). 

 Pozrite si ukážku  Indexy nákladových a majetkových položiek

Obratový cyklus I

Obratový cyklus I. sleduje spôsob financovania prevádzkovej činnosti podniku. 

 Pozrite si ukážku  Štruktúra obratového cyklu peňazí

Obratový cyklus II

Obraotový cyklus  II. modeluje a zobrazuje prechodný vplyv na výšku finančných účtov. 

 Pozrite si ukážku  Modelovanie obratového cyklu peňazí