Členenie účtovných výkazov

Finančné

vyjadrujú štruktúru majetku a finančných zdrojov z časového hľadiska. Sú základom spracovania finančnej analýzy.  Pozrite si ukážku  Finančná súvaha a výsledovka

Účtovné

obsahujú účtovné výkazy Súvahu a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu. Účtovné závierky do roku 2013 sú transformované do výkazov roku 2014.

Skrátené

obsahujú skrátenú verziu účtovných výkazov.