Absolútne a relatívne ukazovatele

Horizontálna analýza

Horizontálna analýza sa zaoberá porovnávaním zmien jednotlivých položiek účtovných výkazov v časovej postupnosti. Sleduje, ktorý ukazovateľ sa vyvíja inak ako ostatné. 

Horizontálna analýza  zachytáva vývojové trendy

 • v majetkovej štruktúre (aktíva)
 • v kapitálovej štruktúre (pasíva)
 • vo výkaze ziskov a strát (náklady a výnosy)

V zvolených obdobiach vyhodnocuje

 • absolútnu výšku zmeny
 • relatívne percentuálne zmeny k východiskovému obdobiu  

% zmena položky výkazu =  ((Obdobiet+1 – Obdobiet) / Obdobiet ) * 100 

 • Obdobiet+1– Obdobiet  = absolútna zmena položky

  Pozrite si ukážku  Horizontálna analýza I a   Horizontálna analýza II

 

Vertikálna analýza

Vertikálna analýza umožňuje percentuálne sledovanie jednotlivých položiek aktív, pasív, nákladov
a výnosov k príslušnej základni (Majetok resp. Tržby) za jednotlivé zvolené obdobia.

Vertikálna analýza  skúma v jednotlivých obdobiach

 • majetkovú štruktúru (aktíva)
 • kapitálovú štruktúru (pasíva)
 • výkaz ziskov a strát (náklady a výnosy)

 vertikálna analýza v súvahe = ( X / M ) * 100

 vertikálna analýza vo výsledovke = ( X / T ) * 100   

 • X = položka výkazu
 • M = Majetok resp. Celkové aktíva
 • T = Tržby okrem predaja DNM, DHM a materiálu

Význam zisťovania štruktúry aktív spočíva v tom, že štruktúra aktív poskytuje základné informácie
o tom, aká časť aktív podniku sa nachádza vo viazanej forme a aká časť je likvidná.

Štruktúra pasív nás informuje, či podnik využíva kapitál optimálne z pohľadu zadlženosti a viazanosti finančných prostriedkov. Na schopnosti vytvárať a udržiavať rovnovážny stav majetku a  jeho zdrojov závisí ekonomická stabilita podniku.  

Výhody vertikálnej analýzy:

 • nezávisí na medziročnej inflácii
 • umožňuje porovnateľnosť rôznych období
 • porovnáva podnik s konkurenciou

  Pozrite si ukážku  Vertikálna analýza I a   Vertikálna analýza II

 

Rozdielové ukazovatele

Rozdielové ukazovatele analyzujú a dávajú možnosť riadiť finančnú situáciu podniku s orientáciou na likviditu. Sú charakterizované čistým pracovným kapitálom (ČPK).

 • ČPK z pozície aktív (manažérsky prístup) je relatívne voľný kapitál, ktorý sa využíva na zaistenie hladkého priebehu hospodárskej činnosti. Predstavuje rozdiel medzi krátkodobým majetkom
  a krátkodobými cudzími zdrojmi.
 • ČPK z pozície pasív (investorský prístup) je pracujúci dlhodobý kapitál. Vlastník určuje, aká časť sa
  z neho použije na investovanie a aká na financovanie bežnej činnosti. Predstavuje rozdiel medzi dlhodobými zdrojmi a dlhodobým majetkom.

   Pozrite si ukážku  Rozdielové ukazovatele I a   Rozdielové ukazovatele II   

 

 

Pomerové ukazovatele

Pomerové ukazovatele analyzujú najdôležitejšie stránky finančnej situácie podniku.

  Pozrite si ukážku  Pomerové ukazovatele I a   Pomerové ukazovatele II