Pyramídový rozklad rentability vlastného imania ROE

V podnikovej praxi sa finančno-ekonomická výkonnosť posudzuje ukazovateľmi, ktoré pomáhajú zorientovať sa v tom, či podnik dosahuje adekvátny zisk vynaloženému úsiliu.

Najviac tomu zodpovedajú ukazovatele rentability, ktoré syntetizujú čiastkové výsledky z rôznych oblasti podnikovej ekonomiky.

V pyramidálnej štruktúre je vrcholový ukazovateľ všetkým nadradený. Rozkladá sa na čiastkové ukazovatele do do pyramidálnej štruktúry.

Dôležitý pre majiteľov ako aj investorov, je ukazovateľ rentabilita vlastného imania. Umožňuje sledovať celú finančnú situáciu firmy a vyhodnocovať jej slabé a silné stránky. Zároveň zobrazuje priaznivý a nepriaznivý vývoj jednotlivých ukazovateľov pyramidálneho rozkladu.

Trend

sleduje dynamiku vývoja čiastkových ukazovateľov a ich vplyv na rentabilitu vlastného imania v časovom slede.

Na prvej úrovni sa rentabilita vlastného imania rozkladá:

 • rentabilitu tržieb 
 • dobu obratu aktív 
 • finančnú páku

Pozrite si ukážku   Trendy rozkladu rentability vlastného imania

Diagram

zobrazuje pyramidálny rozklad syntetického ukazovateľa ROE. Zároveň vyhodnocuje priaznivý a nepriaznivý vývoj čiastkových ukazovateľov na zmenu rentability vlastného imania. 

Modul načrtáva dve riešenia zvyšovania rentability 
   vetvu rozkladu ziskovosti tržieb 
   vetvu rozkladu doby obratu aktív
Prvou úrovňou rozkladu je vplyv rentability tržieb, doby obratu aktív a finančnej páky. 

 

Vetva rozkladu ziskovosti tržieb sleduje  podiel jednotlivých nákladových položiek na tvorbu tržieb:

 • náklady na predaný tovar
 • spotrebu materiálu a energie
 • náklady na služby
 • osobné náklady
 • odpisy

 

Vetva rozkladu doby obratu aktív analyzuje ukazovatele:

 • doba obratu dlhodobého nehmotného majetku
 • doba obratu dlhodobého hmotného majetku
 • doba obratu dlhodobého finančného majetku
 • doba obratu dlhodobých pohľadávok
 • doba obratu zásob
 • doba obratu pohľadávok
 • doba obratu krátkodobých finančných účtov.

 

Význam skratiek nájdete na Skratky použité v diagrame

          Cieľom každého podnikateľa je zvýšenie rentability vlastného imania. Pomocou rozkladu ukazovateľov pyramídovej  zostavy jednoduchým a názorným spôsobom  vidieť  celú finančnú situácia v podniku, Rozklad ukazovateľov naznačí prípadné  úzke miesta a problémy vo firme.

Pozrite si ukážku  Pyramidálny rozklad rentability vlastného imania v diagrame

 

 

 

 

Tabuľka

zobrazuje rozklad syntetického ukazovateľa v tabuľkovej forme.

Sleduje  výsledky ukazovateľov dvoch analyzovaných období. Porovnáva rozdiel medzi nimi a zaznamenáva pozitívny, resp. negatívny vývoj. 

Pozrite si ukážku  Vplyv pomerových ukazovateľov na rozklad rentability vlastného imania