Ovládanie programu

Zoznámte sa s ANALYSTom

 

Našim cieľom je oboznámiť vás s pracovným prostredím programu ANALYST.
Na úvodnej stránke si pozrieme ovládanie programunastavenie jeho parametrov.

Ovládanie programu a zadávanie parametrov programu

Úvodná obrazovka Analystu

Základ jednoduchého a intuitívneho  pohybu medzi jednotlivými modulmi  tvorí trojriadkové menu. Aktívny modul je vyznačený farebne.

Prípadnú pomoc získate stlačením žltého tlačidla HELP.

Help vysvetľuje aj ekonomickú podstatu jednotlivých modulov programu

Help Analystu

 HELP okrem pomoci poskytuje teoretické vysvetlenia k jednotlivým modulom programu. 
Ak ste nenašli riešenie vášho problému, kontaktujte nás. Sme vám k dispozícii na emailovej adrese obchod@analyst.sk a na mobile 0905 311745.

Poskytuje užívateľovi prehľad skratiek, ktoré používa vo finančnej analýze

Skratky programu

Ľahšej orientácii v ekonomických pojmoch a popisoch grafov napomôže modul SKRATKY
V abecednom poradí sú zoradené všetky skratky, ktoré program ANALYST používa.

Vráťme sa späť na úvodnú stránku.

Obsahuje identifikačné údaje užívateľa

Názov projektu

 

V hornej časti sú  zobrazené základné údaje o programe a užívateľovi licencie. 
Doplňte názov projektu, napr. názov analyzovanej firmy, ktorý sa v dĺžke maximálne 75 znakov  prekopíruje do všetkých tabuliek a grafov.  Názov si môžete skontrolovať v prvom riadku nad tabuľkou.

Ďalšou úlohou je výber analyzovaných období.

Slúži na výber analyzovaných účtovných závierok

Výber analyzovaných období

Z rozbaľovacích zoznamov, ktoré môžu obsahovať až 100 uzávierkových období, si vyberte
na analýzu 2 až 5 období (Obdobie1......Obdobie5), zľava doprava, od najstaršieho po najnovšie.
Správnosť  kontroly analyzovaných účtovných výkazov je potvrdená  smajlíkom.

Obdobne si vyberieme z rozbaľovacích zoznamov aj firmy z konkurenčného prostredia a porovnáme výsledky našej firmy s konkurenciou.

Štandardne zapnutá vizualizácia údajov poskytuje rýchlejšiu a jednoduchšiu orientáciu v dátach. Je voliteľná, odporúčame ju využívať pri jednotlivých výstupoch, podľa vlastného uváženia.

Na zmenu veľkosti zobrazenia používame lupu na stavovom riadku vpravo dole.

Zálohovanie súborov sa vykonáva štandardným spôsobom.

Tlač výstupov je nadefinovaná, môžete si ju však upraviť.

V prípade, že príslušný modul presahuje plochu obrazovky, použite vodorovný alebo zvislý posúvač.

V2013

umožňuje zadávať vstupné dáta do formulárov účtovných výkazov Súvaha a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu, podľa platných účtovných predpisov na rok 2013.  Vstup dát až 50 období. Obdobie je identifikované jednoznačným názvom a dĺžkou obdobia v mesiacoch.

V2014

umožňuje zadávať vstupné dáta do formulárov účtovných výkazov Súvaha a Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu, podľa platných účtovných predpisov na rok 2014.  Vstup dát až 50 období. Obdobie je  identifikované jednoznačným názvom a dĺžkou obdobia v mesiacoch. 

Benchmark

obsahuje vstupný formulár finančných ukazovateľov konkurenčného prostredia resp. cieľových hodnôt. Vstup dát 50 období.

Výber dát

obsahuje informačné údaje o projekte, dynamický výber piatich analyzovaných období, kontrolu výkazov a vizualizáciu dôležitých údajov.  Pozrite si ukážku  Výber analyzovaných období

Skratky

vysvetľuje skratky použité v programe.  Pozrite si ukážku  Skratky použité v programe

Spracovanie

prezentuje výstupy v tabuľkovej a grafickej podobe. Vytvára dynamické grafy v závislosti od počtu sledovaných období.

Help

poskytuje interaktívnu nápovedu k príslušnej časti programu.