Ľahké použitie

&
rýchle výsledky 

Ľahké a jednoduché zvládnutie štartu programu

Ľahké použitie

Ľahké použitie

Finančno-ekonomický program ANALYST je určený na finančnú analýzu podnikateľských subjektov. Vstupné dáta k spracovaniu preberá z účtovných výkazov Súvaha a Výsledovka v plnom rozsahu. Účtovné závierky do roku 2013 transformuje do výkazov roku 2014, podľa platných účtovných predpisov na rok 2014.  

Program umožňuje zadať do databázy až 100 účtovných období. Obdobie je  identifikované jednoznačným názvom a dĺžkou obdobia v mesiacoch. Obsahuje vstupný formulár finančných ukazovateľov konkurenčného prostredia resp. cieľových hodnôt.  Zabezpečuje vstup do databázy konkurenčného prostredia 50 období.

Ako nastaviť  ANALYST, aby začal pracovať?

 • zadať informačné údaje o projekte
 • vytvoriť a priebežne dopĺňať databázu období z výkazov
 • vybrať  maximálne päť období na jednu analýzu
 • vykonať kontrolu výkazov analyzovaných období
 • zaškrtnúť/zrušiť vizualizáciu dôležitých údajov

Ako ANALYST uľahčuje použitie?

 • pomocou užívateľského menu, jednoducho a intuitívne
 • vysvetľuje  skratky použité v programe
 • poskytuje zrozumiteľnú nápovedu k príslušnej časti programu 

Aké technické parametre ANALYST vyžaduje ?

 • osobný počítač s pevným diskom
 • operačný systém Windows
 • nainštalovanú licenciu Microsoft EXCEL 2007 alebo vyššiu
 • voľný priestor na disku pre 1 inštaláciu 10 MB
 • nadefinovaná tlač výstupov pomocou menu Excelu

Prajeme Vám veľa užitočných a podnetných chvíľ s naším programom ANALYST!

Prezentovanie výsledkov finančnej analýzy

Rýchle výsledky

Rýchle výsledky

Finančno-ekonomický software ANALYST je program myšlienkovo stavaný v širších súvislostiach. Okrem bežne používaných finančných analýz obsahuje prehľady, ktoré idú do hĺbky a zisťujú achillovu pätu podniku.  ANALYST umožňuje pohľad na firmu z nadhľadu, akoby z vtáčej perspektívy

Je tvorený  interaktívnymi grafmi, diagramami a tabuľkami s voliteľnou farebnou vizualizáciou výsledkov, čo umožňuje okamžite sa zorientovať v situácii. 

 Ako vám  ANALYST uľahčí prácu? 

 • umožní  analýzu mesačných, štvrťročných, polročných a ročných období
 • dostanete informácie pre zlepšovanie efektívnosti riadenia podniku
 • získate spoľahlivý základ k uskutočňovaniu a kontrole dôležitých rozhodnutí
 • ukáže vám cestu pre získanie kapitálu a rozhodovanie  o jeho štruktúre
 • pomôže fundovane vypracovať výročnú správu
 • vyhodnotí vývojové trendy ukazovateľov
 • porovná výkonnosť a efektívnosť vašej firmy s konkurenciou
 • získate podklady pre tvorbu plánov
 • napomôže vám formulovať  finančné ciele podniku
 • odbúra stres z práce
 • ušetrí vám čas pre rodinu a vaše záujmy

Prajeme Vám veľa užitočných a podnetných chvíľ s naším programom ANALYST!

Ako nakupovať?

 • na základe cenníka si vyberte produkt/počet inštalácií
 • po stlačení tlačidla "Objednať" budete presmerovaný na objednávkový formulár
 • potvrdením objednávky z našej strany je zaslanie zálohovej 
  faktúry na Vašu emailovú adresu
 • po úhrade Vám bude elektronicky zaslaný produkt, 
  vrátane licenčných podmienok a daňového dokladu

 

Cenník produktov

Analyst 1 inštalácia
290 €
trvalá licencia
Pre malé firmy
Analyst do 20 inštalácií
390 €
trvalá licencia
Pre stredné firmy
Analyst nad 20 inštalácií
490 €
trvalá licencia
Pre veľké firmy

* Pod inštaláciou sa rozumie uloženie súboru ANALYST.xlsx v prostredí MS Excel na pevný disk PC pod ľubovoľným  názvom "Uložiť ako
v štandardnom formáte  Zošit programu Excel (*.xlsx).  V každej inštalácii je možné hodnotiť ľubovoľný počet firiem. 

Ceny sú platné od 15. 8. 2017.