Čistý pracovný kapitál – manažérsky a investorský prístup

ČISTÝ PRACOVNÝ KAPITÁL

Ukazovateľ čistý pracovný kapitál (ČPK) slúži k analýze riadenia finančnej situácie podniku s orientáciou na jeho likviditu.
Ak má  byť podnik likvidný, musí mať potrebnú výšku relatívne voľného kapitálu, to znamená prebytok krátkodobých likvidných aktív nad krátkodobými zdrojmi.

Dynamiku zmeny čistého pracovného kapitálu sledujeme z dvoch hľadísk:

  •  z pozície aktív (manažérsky prístup)
  •  z pozície pasív (investorský prístup)

ČISTÝ PRACOVNÝ KAPITÁL z pozície aktív

tvorí rozdiel medzi krátkodobým majetkom a krátkodobými cudzími zdrojmi.

Vzorec výpočtu ČPK z pozície aktív
= ( ZAS+KPOH+KFM+FU+ČRA) – KCZdr 

Skratky
ZAS = zásoby
KPOH = krátkodobé pohľadávky
KFM = krátkodobý finančný majetok
FU =  stav v hotovosti a na finančných účtoch bez viazanosti
ČRA = časové rozlíšenie aktív
KCZdr = krátkodobé cudzie zdroje

Je to relatívne voľný kapitál, ktorý využíva manažér na zaistenie bezproblémového priebehu hospodárskej činnosti. Takýto pohľad predstavuje tzv. manažérsky  prístup výpočtu.

ČISTÝ PRACOVNÝ KAPITÁL z pozície pasív

tvorí rozdiel medzi dlhodobými zdrojmi a dlhodobým majetkom.

Vzorec výpočtu ČPK z pozície pasív
= ( VI + DCZdr ) – DM
 

Skratky
VI = vlastné imanie
DCZdr = dlhodobé cudzie zdroje
DM = dlhodobý majetok

Vlastník firmy si vyhradzuje právo rozhodovať o dlhodobom financovaní. Určuje, koľko z dlhodobého kapitálu pripadne na financovanie  bežnej činnosti. tým napĺňa tzv. investorský prístup výpočtu.

Pomáham podnikateľom a manažérom tipmi a radami ako zhodnotiť finančnú kondíciu firmy. Vďaka tejto stratégii ľahšie riešia ekonomické rozhodovacie procesy firmy.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.