Blog - finančná akadémia

Ekonomické indexy

Ekonomické indexy – merateľná dynamika ekonomických javov

EKONOMICKÉ INDEXY zachytávajú medziročnú zmenu jednotlivých nákladových a majetkových položiek. Zároveň hodnotia ich vývoj k indexu tržieb (tržby za predaj tovarov, vlastnej výroby a služieb).

Benchmarking – porovnanie ukazovateľov s konkurenčnými subjektami

Firma, aby zistila svoju pozíciu na trhu, môže vyhodnocovať dosiahnuté výsledky vo finančných ukazovateľoch. V odbornej literatúre často nachádzame informácie o výške doporučených teoretických hodnôt jednotlivých pomerových ukazovateľov. Ich nedostatkom však je, že sa nedajú kategoricky aplikovať...

Grafická interpretácia ukazovatelov likvidity

Ukazovatele likvidity

Ukazovatele likvidity patria medzi najčastejšie používané ukazovatele zo skupiny pomerových ukazovateľov. Objasňujú schopnosť firmy uhrádzať svoje splatné záväzky. Sú súhrnom všetkých likvidných prostriedkov, ktoré má k dispozícii na úhradu svojich splatných záväzkov. Ukazovatele sú ovplyvnené primeraným a...