Blog - finančná akadémia

Ekonomické indexy

Ekonomické indexy – merateľná dynamika ekonomických javov

EKONOMICKÉ INDEXY Zachytávajú medziročnú zmenu jednotlivých nákladových a majetkových položiek. Ekonomické indexy hodnotia ich vývoj k indexu tržieb (tržby za predaj tovarov, vlastnej výroby a služieb).

Benchmarking porovnáva finančné ukazovatele s konkurenciou.

Benchmarking – porovnanie ukazovateľov s konkurenčnými subjektami

BENCHMARKING Firma, aby zistila svoju pozíciu na trhu, vyhodnocuje dosiahnuté výsledky vo finančných ukazovateľoch. V odbornej literatúre často nachádzame informácie o výške doporučených teoretických hodnôt jednotlivých pomerových ukazovateľov. Ich nedostatkom však je, že sa nedajú kategoricky aplikovať...

Ukazovatele likvidity v grafickej interpretácii

Ukazovatele likvidity

UKAZOVATELE LIKVIDITY Patria medzi najčastejšie používané ukazovatele zo skupiny pomerových ukazovateľov. Sú súhrnom všetkých likvidných prostriedkov, ktoré má k dispozícii na úhradu svojich splatných záväzkov. Ukazovatele likvidity sú ovplyvnené primeraným a pravidelným prítokom peňažných prostriedkov a tiež...